Användarvillkor

ALLMÄNT

Demosarte Oy Ab (senare Taiko) som är registrerat i Finland, FO-nummer 2795856-9, säljer produkter till myndiga privatpersoner och företag. Produkterna som säljs är producerade av konstnärer. Konstnärerna säljer produkterna och Taiko är produkternas förmedlare. Produkternas pris inkluderar mervärdesskatt. I de fall, där köparen inte betalar mervärdesskatt, dras skattens andel av i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att justera priser och leveranskostnader.  

Produkterna beställer du på nätbutikens webbplats genom att överföra dem till din kundvagn och betala kundvagnens innehåll i kassatjänsten.

All information om kunden behandlas konfidentiellt. De uppgifter som vi begär i samband med beställningen används enbart för att leverera beställningen eller reda upp oklarheter i den. När du beställer från e-butiken förutsätter vi att du har bekantat dig med och godtagit användarvillkoren som gäller vid ifrågavarande tidpunkt.

BETALNING

Betaltjänsten för Taiko erbjuds av Maksuturva Group Ab (FO-nr 2121703-0) i samarbete med bankerna och kreditinstitut. Betaltjänsten kräver varken extra avgifter eller registrering från användarens sida. Maksuturva Group är ett betalningsinstitut och en betaltjänstleverantör som lyder under Finansinspektionen. All dataöverföring och penningtrafik är SSL-skyddad, vilket betyder att ingen utomstående kan se dina uppgifter. Betalningsmottagaren är Maksuturva Group Ab.

Taiko får genast information om din betalning och du får en bekräftelse i din e-post.

Vilka betalalternativ som finns tillgängliga beror på landet där köparen befinner sig i. För köpare som bor utanför Finland erbjuds kreditkortsbetalning som alternativ.Kortbetalningar 
Kortbetalningarna och Danske Banks MobilePay-betalningarna i nätbutiken erbjuds av Maksuturva Group Ab i samarbete med Solinor Oy och Bambora AB. Maksuturva Group Ab förmedlar debiteringstransaktioner för kortbetalningar och MobilePay-betalningar (debit eller credit) till Bambora AB, som har avtal med de internationella kortbolagen (MasterCard och Visa). Kortnummer lagras inte i Maksuturva Group Ab:s system utan de behandlas av den tekniska tjänsteleverantören Solinor Oy. Solinor Oy är, enligt kortbolagens internationella säkerhetsstandard PCI DSS, certifierad till den högsta nivån, PCI DSS Level 1. Maksuturva Group Ab är för sin egen verksamhet certifierad enligt PCI DSS-standarden.

Nätbankernas nätbetalning
Det finns nätbetalningsknappar som du kan använda till alla finländska banker. Tjänsten fungerar som en vanlig nätbetalning för köparens del.


Betalningsinstitutets kontaktuppgifter: 
Maksuturva Group Ab 
FO-nummer: 2121703-0 
Kägelstranden 5 
02150 ESBO 
Tel. +358 09 42 41 7040, vardagar kl. 9.00 – 17.00 
E-post: asiakaspalvelu@maksuturva.fi 
www.maksuturva.fi/se


Delbetalning och faktura
Betalning per faktura eller delbetalning handhas av Maksuturva Group Ab i samarbete med Resurs Bank. På avtalet tillämpas Resurs Banks allmänna villkor. Tjänsten kan användas endast i Finland.


Resurs Bank Faktura/Delbetalning

• Med Resurs Banks faktura handlar du säkert och smidigt och betalar först när du fått varorna.
• Du får alltid 30-60* dagar ränte- och avgiftsfri betalningstid.
• Du kan även delbetala orderbeloppet, då finns det fem olika betalningsalternativ du kan välja mellan då du fått fakturan.
• Betalningsalternativen ser du på fakturan. Du kan välja mellan 3 mån, 6 mån, 12 mån, 24 mån och 48 månaders betalningstid.
• Till alternativen över 3 mån. läggs en kontoförvaltningsavgift till, som faktureras i samband med den andra betalningsposten.
• Delbetalningen aktiveras automatiskt, då du betalar första betalningsposten.
• Du kan när som helst betala av hela den kvarvarande skulden kostnadsfritt.
• Fakturans/delbetalningens övre gräns är 2000 euro.


* Beräknas från köpdatum till första räkningens förfallodag. Första räkningens förfallodag är alltid kalendermånadens sista dag månaden efter köpet.

Du hittar närmare information om Resurs Bank Faktura/Delbetalning här: https://www.resursbank.fi/files/2017/07/1707_MAR_FI_Resurs_eramaksu_-verkkokauppa_WEB.pdf (på finska)


Vid inköp gjorda med faktura/delbetalning måste leveransadressen vara samma som adressen hos Befolkningsregistret. Fakturan skickas hem till dig i slutet på kalendermånaden månaden efter inköpet, ca två veckor före förfallodagen.

Då du betalar med faktura/delbetalning görs en kreditförfrågan vid köptillfället. Autentiseringen sker med hjälp av bankkoder. Ett godkänt kreditbeslut förutsätter klanderfria personkreditupplysningar samt 20 års ålder.

Kreditförmedlare:

Resurs Bank AB Finlands filial
FO-nummer 2110471-4
PB 3900
00002 Helsingfors

Om du har frågor gällande faktura eller delbetalning, kan du vara i kontakt med Resurs Banks kundtjänst:
Telefon: 09 622 4308, vardagar kl. 8.00-18.00
E-post: asiakaspalvelu@resurs.fi 

LEVERANS

Taiko erbjuder leveranser globalt. I många länder inom Europa är leveransavgiften inkluderad i varans pris. I samband med de större konstverken kan en extra leveransavgift eventuellt förekomma. Den aktuella leveransavgiften framgår alltid i tjänsten före utförandet av beställningen. Priser och leveransavgifter meddelas i euro (EUR).

Leveranstiden är beroende på destinationslandet 4–15 arbetsdagar från beställningen, om det inte står annat i beskrivningen av konstverket. Taiko ansvarar inte för förseningar eller indirekt skada som orsakats av force majeure (oöverkomligt hinder).

Kuriren avhämtar konstverket från konstnären, eller så levererar konstnären konstverket själv till servicestället. Konstnären ansvarar för att packa verket enligt Taikos föreskrifter. Kuriren levererar konstverket till den adress som köparen uppgett. I Finland och Sverige kan mottagaren, beroende på konstverkets storlek, även välja att avtala avhämtning. Kurirföretaget kontaktar mottagaren för att komma överens om tidpunkt för leverans.

Leveranserna genomförs på vardagar.

Telefonnumret är nödvändigt för att mottagaren ska nås. Om mottagaren inte nås, lämnar kurirföretaget en kontaktbegäran. Om mottagaren inte tar kontakt, returneras varan till avsändaren.

Alla konstverk är försäkrade under transporten. När förpackningen sänds ansvarar konstnären för att konstverket är packat enligt Taikos anvisningar. I returfall ansvarar köparen för att följa förpackningsanvisningarna.

Köparen är skyldig att vid mottagande av leverans kontrollera försändelsens skick. Om varan skadats under leveransen eller inte annars motsvarar beställningen, bör detta omedelbart meddelas till försändelsens överlåtare och Taiko. Se nedan för information om försäkringar.

Transporterna omfattas av i de Taiko använda kurirföretagens allmänna villkor.

 

Gruppförsäkring för kunder i Taikos nätbutik 

Gruppförsäkringen i enlighet med § 2 i lagen om försäkringsavtal (1994/543) meddelas av If Skadeförsäkringsbolag Ab (fo-numret 1614120-3, hemkommun Helsingfors). Läs mer om If och bl.a. behandling av personuppgifter på www.if.fi/svenska


 

TRANSPORTFÖRSÄKRING

Transportförsäkringen av försäkringsbolaget If gäller för kunder i Taikos nätbutik, när konstverket som inköpts via servicen levereras till kunden enligt överenskommelse. Försäkringen gäller även för returtransport av verket från köparen till säljaren vid reklamation eller liknande. För returtransporten gäller samma krav på förpackning av konstverket som för den ursprungliga transporten.


Försäkringsskyddet

• träder i kraft i det ögonblick, när man för första gången i syfte att inleda den försäkrade transporten börjar flytta varor från lagringsplatsen för omedelbar lastning av varorna i transportmedlet, förutsatt att lastningen sker på upplagsplatsen på den ort där transporten enligt köpeavtalet ska börja.
• gäller under sedvanlig transport och försäkringsskyddet omfattar sedvanlig omlastning och mellanlagring inklusive lossning och lastning.
• upphör, när varan har anlänt till den destinationsort som avses i försäkringsavtalet och lastats av från transportmedlet.
 

Försäkringen är giltig inom det i tjänsten avtalade transportområdet globalt.

Försäkringen gäller för det via servicen inköpta konstverket i det skick som det var när transporten startade.

Allrisk - försäkringsskyddet omfattar direkt skada på försäkrad egendom förorsakad av plötslig och oförutsedd yttre händelse som ej är undantagen i detta villkorsdokument.

Undantag – försäkringen gäller inte för 

• skada orsakats av försäkringstagarens eller försäkrades uppsåtliga förfarandet,
• skada orsakats av att försäkringstagaren eller annan ersättningsberättigad uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat att iaktta de angivna säkerhetsföreskrifterna,
• skada till följd av varans egen beskaffenhet,
• ränte- eller konjunkturförlust, kostnadsökning eller annan indirekt förlust eller följdskador,
• normalt svinn i fråga om vikt eller volym eller av normal skamfilning eller förslitning,
• skada, som förorsakats av att varan före transportens början inte var ändamålsenligt emballerad, skyddad och iordningställd att motstå sedvanlig påfrestning med beaktande av varans tålighet samt transport-, hanterings- och lagringsförhållandena,
• skada, ansvar eller kostnad, som direkt eller indirekt har orsakats av eller till vars uppkomst har medverkat
• joniserad strålning eller radioaktiv nedsmutsning som beror på kärnbränsle eller kärnavfall eller på att kärnbränsle brinner
• radioaktiv, giftig, explosiv eller annan farlig eller förorenande egenskap hos kärnanläggning, reaktor eller annan kärnteknisk anordning eller därtill hörande komponent
• vapen eller anordning som fungerar genom kärnfission och/eller kärnfusion eller annan motsvarande reaktion eller radioaktiv kraft eller radioaktivt ämne
• radioaktiv, giftig, explosiv eller annan farlig eller förorenande egenskap hos ett radioaktivt ämne. Det begränsande villkoret i denna underpunkt gäller inte radioaktiva isotoper, med undantag av kärnbränsle, då isotoper tillverkas, transporteras, lagras eller används för kommersiellt syfte eller inom lantbruk, medicin, vetenskap eller för annan fredlig verksamhet.
• kemiskt, biologiskt, biokemiskt eller elektromagnetiskt vapen,
• användning av någon dator inklusive dess system eller något annat elektroniskt system, deras program, programkod, virus eller process som ett medel för att vålla skada,
• skadeståndsskyldighet gentemot tredje person,
• skada till följd av beslagtagning, konfiskation eller tvångsrekvisition av vara, eller andra liknande åtgärder av myndighet,
• kostnader som har orsakats av försening,
• böter, indrivningskostnader eller motsvarande kostnader,
• borttransport och destruktion av skadat gods.
 

Försäkringsvärdet består av varans nuvärde på den ort och vid den tidpunkt då försäkringsskyddet börjar.

Försäkringsbeloppet är 8 000 euro.

Försäkringsersättningens maximibelopp per skadefall är försäkringsvärdet eller försäkringsbeloppet om den är lägre. Försäkringsbolaget ersätter dock skäliga och nödvändiga kostnader för uppfyllande av skyldigheten att avvärja och begränsa omedelbart hotande skada som omfattas av försäkringen, även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids.

Från ersättningen görs vid varje skada avdrag med en självrisk av 150 euro.

Det åligger avsändaren att se till att

• godset före transportens början har förpackats, skyddats, märkts och i övrigt utrustats för transporten på ett ändamålsenligt sätt,
• att transportmedlet är lämpat för en säker transport av godset
• att efterfölja annan särskild föreskrift som If, Taiko eller anhöriga myndigheter meddelar.
 

Mottagning av vara

Mottagaren ska kontrollera varan vid ankomst.

Om mottagaren, när hen mottar varan, märker att varan är skadad, ska hen berätta det till den som överlåtit varan. I andra fall ska mottagaren genast kontakta Taiko. Hen ska också vidta andra nödvändiga åtgärder för bevarande av sin och försäkringsbolagets rätt att kräva ersättning av den som ansvarar för skadan.


Tidpunkt för framställande av ersättningsanspråk samt förlorad rätt till ersättning
Ett skriftligt ersättningsanspråk som bygger på försäkringsavtalet ska lämnas till If inom sex månader från det att den som ansöker om ersättning fick kännedom om den giltiga försäkringen, försäkringsfallet och den skada som försäkringsfallet orsakade. Ersättningsanspråket ska i varje fall läggas fram inom 10 år från det att skadan uppstått. Om ersättningsanspråket inte framläggs under nämnda tid, förlorar ersättningssökanden sin rätt till ersättning.


Ersättning och vara som kommer till rätta 
Om en vara hittas eller kommer till rätta efter det att försäkringsbolaget betalat ut ersättning för denna, ska försäkringsbolaget meddelas därom.


Försäkringsbolagets rätt att återindriva ersättning 
Då försäkringsbolaget har betalat ut ersättning, övergår den skadelidandes rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan till försäkringsbolaget.


Reparationskostnader eller värdeminskning 
Om den skadade varan kan repareras, utgörs skadebeloppet av reparationskostnaderna. Ersättning utbetalas inte för sådan ökning av reparationskostnaderna som orsakas av att den ersättningsberättigade valt ett reparationsförfarande som avviker från det normala eller av förfarande i samband därmed.

Om varan inte repareras, fastställs varans värdeminskning genom avtalsparternas gemensamma avtal. Om någondera parten så fordrar, kan värdet på varan fastställas genom besiktning av en extern varukontrollör på bekostnad av den som kräver detta. Varans värdeminskning kan också fastställas genom försäljning av varan.

Vid fastställandet av skada till följd av manko eller läckage görs avdrag enligt avtal eller affärskutym för normalt svinn.


Varan förstörs
Om varan förstörs, är skadebeloppet lika med försäkringsvärdet. Om av vara som ersatts i sin helhet återstår någonting av ekonomiskt värde, kan försäkringsbolaget om bolaget så önskar utnyttja sin rätt att disponera över varan.


Varan försvinner eller avvisas
Skadebeloppet är lika med försäkringsvärdet också i sådana fall då

• den som utför transporten eller annan som har anförtrotts varan skriftligen medger att varan har försvunnit
• varan försvunnit och vid inrikestransport inte har hittats inom 28 dagar eller vid internationell transport inom 60 dagar från den tidpunkt då varan beräknats anlända
• varan på grund av skadefall inte har kommit fram vid inrikestransport inom en månad eller vid internationell transport inom tre månader från den tidpunkt då varan beräknats anlända och det inte är känt var den befinner sig
• varan på grund av skadefall inte kan räddas eller till skäliga kostnader levereras inom tre månader från den tidpunkt då varan beräknats anlända.
 


Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut
Om den som söker ersättning är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan hen

• föra ärendet till Försäkrings- och Finansrådgivningen (fine.fi/sv) eller till Konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi/sv för avgivande av en beslutsrekommendation.
• väcka talan mot försäkringsbolaget.
 

Talan kan väckas vid tingsrätten på partens eller försäkringsbolagets hemort i Finland eller vid tingsrätten på skadeorten. 

Med hot om förverkande av rätten att söka ändring i försäkringsbolagets beslut, ska ändring sökas inom tre år från det att parten fått ett skriftligt besked om försäkringsbolagets beslut.RETURRÄTT

EU och Norden

EU och Norden

Alla produkter har 14 dagars returrätt inom EU samt i de nordiska länder som inte tillhör EU. Returnering är gratis inom Norden. Utanför Norden betalar köparen kostnader orsakade av returnering, som är högst 120 euro. I de fall, där varan skadats under transporten, ansvarar Taiko för returneringskostnaderna av varan.

Om du vill returnera en vara eller flera varor, var i kontakt med Taiko om praktiska detaljer, info@taiko.fi.

När varan har returnerats till avsändaren, överförs pengarna till köparen inom 14 dygn. Värdet på beställningen eller de returnerade varorna ersätts enligt det betalalternativ som använts vid beställningen. Om den returnerade varan har använts, har Taiko rätt att dra av värdeminskningen helt eller delvis inklusive leveransavgift.

Eftersom varorna är unika, är förpackningen av varorna speciellt viktig. Konstverket ska vara oskadad och packad i den ursprungliga förpackningen eller motsvarande. Förpackningen ska ha en mjuk innerförpackning och yttre lagret ska vara hårt. Paketet måste hålla stötar och kunna staplas på hög.

Kom ihåg, att returrätten endast gäller om produkten är hel (förutom om den varit defekt vid överlåtandet) och om den inte har några som helst tecken på användning. Produkten som returneras bör helst packas med det ursprungliga förpackningsmaterialet enligt följande:

- Se till att förpackningen säkert är hel.
- Det får inte finnas tomrum i förpackningen.
- Använd vid behov skumplast, frigolit eller bubbelplast som en mjuk innerförpackning.
- Lägg kartong eller annat hårt material mellan platta och sköra föremål, så att förpackningens ytterlager blir hårt. Försändelsen måste kunna tåla slag och att staplas på hög.
- Du får ett paketkort av Taiko. Tejpa paketkortet på försändelsen så, att streckkoden kan avläsas maskinellt. Adresskortet får inte vikas över förpackningens kant eller placeras på slutningsstället.

Köparen måste förmedla bilder på produkten och den färdiga förpackningen till Taiko via e-post, före hen skickar iväg det för att uppskatta och försäkra hållbarheten av paketet före transporten.

Kom överens med Taiko om avhämtningsdag. Om varan har skadats under transporten av returneringen på grund av att förpackningsanvisningarna inte följts, har Taiko rätt att dra av produktens reparationskostnader från återbetalningens summa antingen delvis eller i sin helhet.
Länder utanför EU

Alla konstverk har 7 dagars returrätt utanför EU. Se dock föregående sektion gällande Nordiska länder som inte hör till EU. Taiko ansvarar för kostnaderna för returneringar av varor som skadats under transporten. I andra fall ansvarar köparen själv för kostnaderna för returnering av varorna.

Om du vill returnera en vara eller flera varor, var i kontakt med Taiko gällande praktiska detaljer, info@taiko.fi.

När varan har returnerats till avsändaren, överförs pengarna till köparens konto inom 14 dygn. Beställningens eller de returnerade varornas värde ersätts enligt det betalalternativ som använts vid beställningen, antingen på bankkonto eller på kreditkort. Om varan betydligt ändrats, dras en summa som motsvarar användningen av produkten av från hela summan som returneras.

Eftersom varorna är unika, är förpackningen av varorna speciellt viktig. Konstverket ska vara oskadad och packad i den ursprungliga förpackningen eller motsvarande. Förpackningen ska ha en mjuk innerförpackning och yttre lagret ska vara hårt. Paketet måste hålla stötar och kunna staplas på hög.

Kom ihåg, att returrätten endast gäller om produkten är hel (förutom om den varit defekt vid överlåtandet) och om den inte har några som helst tecken på användning. Produkten som returneras bör helst packas med det ursprungliga förpackningsmaterialet enligt följande:

- Se till att förpackningen säkert är hel. 
- Det får inte finnas tomrum i förpackningen. 
- Använd vid behov skumplast, frigolit eller bubbelplast som en mjuk innerförpackning. 
- Lägg kartong eller annat hårt material mellan platta och sköra föremål, så att förpackningens ytterlager blir hårt. Försändelsen måste kunna tåla slag och att staplas på hög.
- Du får ett paketkort av Taiko. Tejpa paketkortet på försändelsen så, att streckkoden kan avläsas maskinellt. Adresskortet får inte vikas över förpackningens kant eller placeras på slutningsstället.

Köparen måste förmedla bilder på produkten och den färdiga förpackningen till Taiko via e-post, före hen skickar iväg det för att uppskatta och försäkra hållbarheten av paketet före transporten.

Kom överens med Taiko om avhämtningsdag. Om varan har skadats under transporten av returneringen på grund av att förpackningsanvisningarna inte följts, har Taiko rätt att dra av produktens reparationskostnader från återbetalningens summa antingen delvis eller i sin helhet.


SKATT OCH TULL

Mervärdesskatten gäller för privatpersoner inom EU samt företag i Finland. Företagskunder inom EU, bortsett från Finland, betalar inte mervärdesskatt. Företagskunder och privatpersoner utanför EU betalar inte mervärdesskatt.

Vid försäljning och transport av varor till länder som ligger utanför EU:s tull- och skatteområde, ansvarar varans mottagare för lokala skatter, tullavgifter och andra kostnader jämförbara med dessa.


UPPHOVSRÄTT

Upphovsrätten till konstverken samt den i lagen inskrivna rätten att få tillgång till sitt verk förblir hos konstnären.

Konstnären kan be köparen om att få låna konstverket till en utställning. Villkor och detaljer för en eventuell utlåning avtalas separat.


REGISTERBESKRIVNING 

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

 

1. Den registeransvarige

Demosarte Oy Ab/Demosarte 
Lehtotie 6 
20760 Piispanristi 
FO-nummer 2795856-9 

info@taiko.fi

 

2. Kontaktperson i ärenden angående registret 

Demosarte 
Patrik Edman

3. Registrets namn 

Taikos kundregister


4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Kundens personuppgifter kan användas till följande ändamål:

• Behandling av beställningar 
• E-postmarknadsföring (valbar)


5. Registrets datainnehåll

Registret innehåller olika information, beroende på om personen är en konstnär eller köpare.

Registret kan innehålla följande information om köparen:

• namn
• adressuppgifter
• telefonnummer
• företagets namn
• e-postadress
• beställningshistoria


Registret innehåller följande information om konstnären:

• namn
• födelsedatum
• adressuppgifter
• telefonnummer
• e-postadress
• kontonummer för utbetalning vid försäljning
• försäljningshistoria


6. Regelmässiga uppgiftskällor

Information för personregistret ges av kunden själv.


7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Information överlåts ej till tredje part förutom när det är fråga om nödvändiga samarbetsparter med tanke på beställningar i nätbutiken, exempelvis leverantör av betaltjänster och transporter. Information kan överlåtas till myndigheter i enlighet med lagen.

8. Överlåtande av uppgifter utanför EU eller EES

Information överlåts inte utanför EU eller EES.

9. Principerna för skyddet av registret

Det datateknikbaserade registret bevaras i en krypterad och skyddad molntjänst. Alla personuppgifter finns i ett system skyddat med lösenord.

Endast Taikos personal, vars arbetsuppgifter omfattar behandling av information, har tillgång till systemet för att kunna sköta sina arbetsuppgifter. Personalen binds av tystnadsplikt.

Om du vill radera ditt Taiko-konto, sänd epost till info@taiko.fi.